Brukeravtale - Jordplan AS

Dette er en avtale mellom brukere av applikasjonen http://jordplan.no, heretter kalt Jordplan.no og eieren av nettstedet, selskapet Jordplan AS, heretter kalt Jordplan, org.nr mva 996 063 631 i Norge. Jordplan AS kan kontaktes via: kontakt@jordplan.no

Avtalen blir forløpende oppdatert og nye versjoner blir lagt ut på våre nettsider. Vi melder fra på nettsiden når avtaleteksten endres.

Innledning

Denne avtalen gjelder for alle registrerte bruker av http://jordplan.no. Jordplan godkjenner kun brukere som er næringsdrivende innen jord- og skogbruk. Misbruk etter denne avtalen medfører at Jordplan kan fjerne adgangen til løsningen.

Som bruker er man ansvarlig for all bruk av egne data, og for alle aktiviteter på Jordplan.no og forplikter seg til å følge denne avtalen.

Databasen i Jordplan.no består av brukernes egne data og inkluderer jordanalyser, skifteinformasjon og andre registreringer som brukeren har adgang til. Jordplan.no har lagt til rette for data som er tilgjengelig gjennom NIBIO, Kartverket, NGU, NINA og andre kilder. Ulike typer av bakgrunnskart er tilgjengelig etter avtale med Kartverket, NIBIO, Norges Geologiske Undersøkelser, Direktoratet for Naturforvaltning, og data levert av Jordplan.no selv. Det er ikke tillatt å videreformidle dataene til andre applikasjoner eller brukere uten godkjenning fra Jordplan.no.

I tillegg kan brukerne legge inn sine egne data. Brukerne forvalter selv sine data og Jordplan.no har ikke noe ansvar for brukerens bruk av egne data.
Kartene som benyttes kommer fra Skog og Landskap og fra Statens Kartverk og brukerne må selv følge de regler som karteierne har for bruk. Etter hvert vil andre kart, datasett etc bli tilbudt.
Jordplan.no har alle rettigheter til koden som applikasjonen som er utviklet i, jfr http://jordplan.no. Som bruker av Jordplan.no aksepterer man at Jordplan eier alle rettigheter til navn, tekster, etc i databasen.

Betaling for tilgang til Jordplan.no

Brukerne har kun tilgang til Jordplan.no i abonnementsperioden. En bruker som ikke fornyer sitt abonnement vil miste tilgang til funksjonalitet og kan bli slettet. Abonnement er løpende og fornyes ett år av gangen. Du vil få varsel ca 14 dager før fakturering av ny abonnementsperiode.

Som bruker er du forpliktet etter følgende regler:

 • ikke å misbruke andre brukeres data eller informasjon, inklusive passord, adresser, etc. Dersom brukernavn og passord deles med andre blir kontoen slettet. Ved mistanke om misbruk kontakt Jordplan via kontakt@jordplan.no
 • ikke å laste ned data fra Jordplan.no som ikke er dine egne
 • ikke å reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utvikle noen del av applikasjonen uten tillatelse fra Jordplan.no
 • ikke legge inn data som du ikke eier rettigheten til, eller som bryter norsk lov
 • ikke bruke Jordplan.no, navn, logo eller andre kjennetegn, til markedsføring av noe slag
 • epostadressen som er registrert på din konto skal være gyldig og sjekkes jevnlig

Jordplan har følgende rettigheter:

 • å utvikle applikasjonen kontinuerlig, som derfor kan være utilgjengelig til tider, uten at det er meddelt deg som bruker på forhånd. Jordplan.no vil gjøre sitt beste for å meddele dette i god tid
 • å endre sin applikasjon etter behov, også uten å melde dette på forhånd
 • å yte teknisk brukerstøtte på våre nettsider
 • å endre sine priser og alle annen informasjon om applikasjonen. Prisendringer meddeles senest 30 dager før fornyelse
 • å sende informasjon relatert til Jordplan.no til din epostkonto
 • å oppbevarer dine brukerdata så lenge du er registrert bruker, og i tiden deretter, så lenge som Norsk Lov tillater
 • å fraskrive seg alt ansvar i forhold til tap av data som er forårsaket av deg som bruker å slette din brukerkonto og nekte deg videre adgang om du ikke følger denne brukeravtalen. Jordplan.no vil i så fall tilbakebetale den delen av ditt abonnement du har forskuddsbetalt

Jordplan er ikke ansvarlig overfor sine brukere ved:

 • Direkte eller indirekte tap som brukerne pådrar seg, herunder tapt fortjeneste, tapt omdømme, tapt forretningsrykte etc ved bruk av data i Jordplan.no
 • Direkte eller indirekte skade som brukerne pådrar seg som følge av dårlig brukerinformasjon eller at brukernavn og passord ikke blir behandlet konfidensielt
 • Direkte eller indirekte skade som brukerne pådrar seg som følge av brukerne stoler på innholdet i den reklame som finnes på Jordplans nettsider eller som et resultat av noe forhold eller eventuell transaksjoner mellom deg og reklamens eier
 • Direkte eller indirekte skade som brukerne pådrar seg som følge av endringer som Jordplan gjør med sin applikasjon eller ved permanent eller midlertidig opphør av hele eller deler av applikasjonen
 • Jordplan.no sin avkortning av ansvaret som her er beskrevet, er ikke begrenset selv om Jordplan.no ble informert eller burde vite om mulighetene for at tap kunne oppstå.

Garantier med forbehold:

 • Jordplan.no garanterer ikke at applikasjonen vil ivareta alle din krav, at mangler vil bli utbedret eller at andre krav du stiller til applikasjonen vil bli implementert.
 • Heller ikke kan Jordplan garantere at applikasjonen er tilgjengelig til enhver tid. Jordplan.no kan heller ikke garantere at applikasjonen ikke vil bli avbrutt, er 100% sikker, fri for feil eller kompatibel med andre applikasjoner.

Generelt om lovlig bruk:

 • Som bruker kan du ikke bruke applikasjonen for noe ulovlig eller for uautorisert bruk.
 • Forholdet mellom Jordplan og brukerne reguleres av norsk lov og eventuelle konflikter skal løses ved norske domstoler
 • Som bruker aksepterer du at all kontakt mellom Jordplan.no og brukerne foregår per e-mail eller på Jordplan.nos nettsider.