VEAS slam

Gjødslingseffekten av slam må vurderes ut fra erfaring med slamtypen og værforholdene. Slam inneholder primært N, P og organisk materiale, hvordan effekten av N tilførselen vil være må vurderes ut fra de agronomiske prosessene som skjer. Største delen av N er bundet i organisk materiale og vil gjøres tilgjengelig for plantene gjennom mineraliseringsprosessen over tid. mens vi regner med at 80% av ammonium N, og 10 % av organisk bundet N blir tilgjengelig for plantene det første året. VEAS har i samarbeid med NLR Romerike estimert effekten til 2,9 kg N pr tonn slam tørrstoff. Det kan spres inntil 2 tonn slam tørrstoff pr da over en 10 års periode av slam i klasse II.

VEAS slammet inneholder også betydelig mengder P, men her er de forsiktige med å estimere P effekt fordi P i slammet er bundet i fellingsmidler ved levering, og det anbefales derfor å følge opp med jordanalyser av P-Al for å justere P gjødslingen de påfølgende år.

VEAS slam er også tilsatt mye kalk, og 4 tonn slam (ikke slam tørrstoff) inneholder 454 CaO ekvivalenter, som tilsvarer ca 900 kg dolomittkalk i kalkeffekt pr dekar. Lager du en kalkingsplan i Jordplan så ser du hvor mye de ulike jordartene må tilføres av CaO for å nå ønsket pH verdi. Ved veldig høye pH tall over 7 kan det forekomme sink og manganmangel fordi disse stoffene bindes ved høy pH.

VEAS info skriv om gjødslingseffekter er grunnlaget for de tall vi har lagt inn i mastertabellen for VEAS slam. Vi vil gjerne komme i kontakt med mottagere av VEAS slam som har tatt stedfestede jordprøver før spredning av VEAS slam og som tar nye jordprøver 1 til 3 år etter spredning. Erfaringstall fra storskala testing kan bli et verdifullt supplement til potte og ruteforsøk utført under kontrollerte forhold.