Husdyrgjødsel

25.04.2021

Ta prøve av husdyrgjødsla

Innhold av næringsstoffer og tørrstoff i husdyrgjødsel kan variere mye fra normtallene, blant annet med driftsform og type gjødsellager. For å utnytte din gjødsel best mulig bør den analyseres. Høye priser på mineralgjødsel gjør det enda mer lønnsomt å optimalisere bruken av husdyrgjødsel.

Du får en mest mulig representativ prøve hvis du tar den i forbindelse med at du sprer gjødsel. Du trenger ca. en liter og du bør fryse prøven frem til du er klar til å sende den inn for analyse.

Resultatene fra analysen kan brukes for å justere gjødsling i inneværende sesong og for planlegging neste år. Variasjonen er størst mellom bruk, mindre for samme bruk i ulike år dersom du har samme drift.

Hvordan bruke analyseresultatene

I Jordplan legger du inn husdyrgjødsel som en egen type gjødsel når du lager gjødslingsplanen. Her skriver du inn mengde næringsstoff som vil være tilgjengelig for plantene denne sesongen. Analyseresultatene gir et bedre tall på hva gjødsla inneholder enn NIBIOs tabellverdier, eller de historiske verdiene som ligger inne i Jordplan.

Kalium og fosfor

For fosfor og kalium regner man full effekt av innholdet i gjødsla ved vår- og sommerspredning (se NIBIOs tabell 5). Sprer man husdyrgjødsel på høsten regner man redusert effekt av fosfor pga. binding til jordpartikler. For kalium regner man redusert effekt pga. utvasking. Ved høstspredning er det ofte mer regn enn på våren. Mye nedbør kort tid etter spredning kan føre til overflateavrenning og store fosfortap.

Nitrogen

For nitrogen må man beregne hvor mye som vil være tilgjengelig i løpet av sesongen. Organisk bundet nitrogen frigjøres gradvis i løpet av sesongen, mens nitrogen som ammonium er utsatt for tap til luft når den spres. Effekten av nitrogenet reduseres betydelig ved spredning på høsten.

På analyseskjemaet ved analyse av husdyrgjødsel fra Eurofins får du et tall på totalt innhold av nitrogen og nitrogen som ammonium. For å få et tall på organisk bundet nitrogen trekker du ammonium-N fra total N.

For å beregne hvor stor andel av ammonium- N som ikke forsvinner under spredning kan du bruke tabell 2 fra NIBIO. Effekten er avhengig av forhold ved spredning, og eventuell tid til nedmolding. Tabellen er delt opp tre klasser ved overflatespredning; gunstig, middels og ugunstig. Kjølig, stille og fuktig vær regnes som gunstige forhold, da vil det være liten fordamping. Varmt og tørt vær med vind er ugunstig, da vil det være stor fordamping. Hvis man molder ned gjødsla er tabellen delt inn i fire klasser for effekt, der tapet øker med økende tid fra spredning til nedmolding.

tabell for effekt av ammonium

Man regner 50% effekt av ammonium-N i gjødsla ved overflatespredning ved gunstige forhold.

For å beregne effekt av det organisk bundne nitrogenet kan du bruke tabell 3 fra NIBIO. Dette nitrogenet omdannes gradvis til en form plantene kan ta opp. Effektene er derfor avhengig av hva som dyrkes, når gjødsla spres og hvor gode forholdene er for å omdanne nitrogenet. Ved høy jordtemperatur og middels jordfuktighet vil det være rask omstening, mens det er liten omsetning når jorda er kald, sur og veldig tørr. Ved dyrking av korn halveres effekten i tabellen, fordi korn har lavt næringsopptak på ettersommeren og høsten.

tabell for effekt av organisk nitrogen

Ved overflatespredning på eng om våren, med middels omsetning i jorda, kan man regne en effekt av det organiske nitrogenet på 15%.

Eksempel på beregning til gjødslingsplan

Du har en storfegjødsel med 6% tørrstoff og næringsinnhold som i tabellen nedenfor. Gjødsla skal spres på våren eller sommeren.

Total NAmm.-NFosfor (P)Kalium (K)
3,4 kg/tonn2,1 kg/tonn0,53 kg/tonn4,2 kg/tonn

For fosfor og kalium bruker du dette innholdet direkte i gjødslingsplanen. Når du lager gjødseltypen i gjødslingsplanen i Jordplan skriver du at den inneholder 0,05% P og 0,42% K.

Innholdet av organisk bundet nitrogen i denne gjødsla er: 3,4 - 2,1 = 1,3 kg/tonn. Dersom man regner en effekt på 15% gir dette: 1,3 * 0,15 = 0,195 kg org N/tonn.

Dersom man regner 50% effekt av ammonium-N gir dette 2,1 * 0,5 = 1,05 kg amm.-N/tonn. Dette gir et totalt tilgjengelig innhold av nitrogen på 1,05 + 0,195 = 1.245 kg N/tonn. I Jordplan skriver du da at gjødsla inneholder 0,12 % N.

legg til en egen husdyrgjødseltype

Justering av gjødsel i sesongen

Når du sprer gjødsla blir forholdene kanskje annerledes enn du forutsatte når du planla gjødslingen. En ny prøve av husdyrgjødsla kan også være grunnlag for korrigering.

Du kan enten legge inn en ny og oppdatert type gjødsel, eller skrive en kommentar på planen om avvik.

Ta kontakt hvis det er noe du lurer på!