Spredning av avløpsslam

14.10.2021

For å spre slam på landbruksjord må man følge gjødselvareforskriften. Slam kan blant annet ikke spres på arealer der det dyrkes grønnsaker, poteter, frukt eller bær. For slam av kvalitetsklasse II kan man spre inntil to tonn tørrstoff per dekar i løpet av en tiårsperiode. Før man sprer slam må man sende en melding til kommunen, senest to uker før spredning. Statsforvalteren har laget et forslag til meldeskjema som kan brukes, mens noen kommuner har egne skjemaer.

I Jordplan kan du lage en slamsøknad for å legge ved meldingen til kommunen. Slamsøknaden viser et kart med områdene for spredning og eventuell mellomlagring.

Programmet regner ut den totale vekten av slammet som skal spres ut ifra planlagt mengde spredd tørrstoff og tørrstoffinnhold i slammet. Omvendt kan du se vekten av tørrstoffet fra totalvekt på slammet. Estimert næringsinnhold i tørrstoffet brukes i gjødselplanen.

Slamsøknad

Tegn eller kopier arealene

I slamsøknaden trenger man et kart over arealene der man har planlagt å spre slam. Disse kan man enten tegne direkte i kartet eller kopiere fra skiftene.

For å tegne områdene direkte står du i fanen Slamsøknad. Klikk på knappen Ny.

knapp på verktøylinjen for å tegne en slamsøknad

Tegn omrisset av arealet på samme måte som når du tegner et skifte. Grensene for arealet markeres med en tykk rød strek.

Omrisset på slamsøknaden er markert med en rød linje

For å kopiere arealene fra skifter står du i fanen Skifter og klikker på knappen Kopier til...

knapp på verktøylinjen for å opprette en slamsøknad

Du får opp boksen Kopier skifter.

velg skifter for slamsøknad

Klikk på det skiftet du skal opprette en slamsøknad for og klikk på knappen Opprett slamsøknad. Du kan velge flere skifter samtidig ved å holde inne Ctrl- eller Command-tasten og klikke på flere skifter.

Når du kopierer fra skifter får arealet skiftenavnet i tabellen.

Slamsøknaden har et areal i kartet, og informasjon i tabellen

Tilpasse grensene?

Du kan tilpasse grensene hvis du ikke skal spre slam på hele arealet. Når du klikker på området i kartet markeres ytterpunktene med røde sirker.

man kan tilpasse arealet ved å dra i ytterpunktene

Hold musepekeren over et ytterpunkt, og det kommer opp en fireveis markør. Slett punktet ved å trykke på knappen D på tastaturet mens markøren vises. Du kan flytte grensene ved å holde nede venstre musetast mens du drar i ytterpunktene.

slamsøknaden med avstand til bekken

Her er grensene for slamsøknaden flyttet for å ikke komme for nærme bekken. Vil du måle avstand til f.eks en bekk eller bebyggelse i nærheten kan du går til fanen Notater og tegne en linje ved å klikke på Ny linje. I tabellen står det hvor lang denne er.

Mengde slam

Når arealet der slammet skal spres er riktig fylles informasjon om tørrstoff inn i tabellen.

Kolonnene i tabellen er litt smale når de lastes inn. For å se hele teksten kan du holde musepekeren mellom kolonnene til det kommer opp en høyre-pil. Hold nede venstre musetast mens du drar kolonnen mot høyre.

I tabellen fyller man inn mengde tørrstoff

Dobbeltklikk på linjene i tabellen for å fylle ut ønsket mengde spredd tørrstoff per dekar (Maks. tørrstoff (tonn/da)) og tørrstoffprosenten (Tørstoff%). Mengde tørrstoff i den typen slam du skal bruke står i varedeklarasjonen fra renseanlegget. Husk å Lagre.

I tabellen ser man den totale vekten av slammet

Programmet regner ut den totale vekten av slammet som skal spres. I dette eksempelet skal det spres slam med 30% tørrstoff. To tonn spredd tørrstoff per dekar tilsvarer en total vekt på 6.7 tonn per dekar. Dette ser man i kolonnen Maks. slam (tonn/da). Total vekt for hele skiftet ser man i kolonnen maks slam (tonn), her 301.8 tonn.

Midlertidig lager

Skal du lagre slam midlertig? Plasser for mellomlagring kan tegnes i kartet når man står i fanen slamsøknad. I tabellen kan man f.eks skrive lagerplass i kolonnen Navn.

Lagerplasser kan også tegnes ved å gå til fanen Lager. Klikk på Ny og tegn lageret i kartet. Dobbeltklikk for å avslutte tegningen.

Lager for slam kan tegnes i kartet

Når du har tegnet lageret velger du Organisk gjødsel i kolonnen Type. Figuren blir da oransje. I Tegnforklaringen til venstre for kartet er ulike lagertyper skilt på farge.

Velg type organsisk gjødsel

Slamspredning

For å ha en oversikt over hvor mye slam som er spredd brukes funksjonen slamspredning. Programmet regner ut hvor mye tørrstoff som er spredd per dekar, som brukes i gjødselplanen.

Stå i fanen Slamsøknad og klikk på det skiftet du har spredd slam på for å markere det (bakgrunnen blir blå). Klikk på knappen Kopier til slamspredning.

Knapp for å kopiere en slamsøknad til slamspredning

Gå til fanen Slamspredning.

I kartet markeres arealet der det er spredd slam med grå farge.

arealet der det er spredd slam får en grå farge i kartet.

Størrelsen på området der det er spredd slam, og prosenandel tørrstoff i slammet lastes inn fra slamsøknaden.

I tabellen fyller man inn spredd slam per dekar

I kolonnen Slam t/da fyller man inn mengden slam som er spredd per dekar. Programmet regner ut hvor mye dette utgjør i spredd tørrstoff per dekar, og i spredd tørrstoff på hele skiftet.

eksempel på mengde spredd slam

I dette eksempelet er det spredd 5 tonn slam per dekar. Med 30% tørrstoff tilsvarer dette 1,5 tonn tørrstoff per dekar, som man ser i kolonnen Tørstoff t/da. I kolonnen Tørrstoff (tonn) ser man at mengden spredd slam er 67,6 tonn på hele arealet.

Mengden tørrstoff som er spredd per dekar brukes i gjødselplanen.

I kolonnen TS søknad kan man fylle ut den mengden tørrstoff som ble meldt inn til kommunen. Dette tallet finner du ved å gå tilbake til slamsøknaden, i kolonnen Maks. slam (tonn). Programmet regner ut differansen mellom det som er meldt inn, og det som er spredd i kolonnen TS gjenstående.