Skifter

13.08.2021

Se hvordan du

Opprette skifter

For å komme i gang med å bruke Jordplan er første steg å opprette skifter. Dette er arealene du driver, både de du eier og leier. Oppdelingen av ulike skifter er den samme fra år til år, dersom det ikke skjer endringer i arealet som er knyttet til driftsenheten. Hva som dyrkes på de ulike arealene spesifiseres under Vekster, og fylles ut etter at skiftene er opprettet.

Gå til fanen Skifter, og trykk på knappen Hent skifter.. for å laste inn fulldyrkede arealer på gården. Skriv inn kommune- gårds- og bruksnummer knyttet til eiendommen, og arealet lastes direkte inn i Jordplan. Gjenta prosessen for andre gårds- og bruksnummer tilknyttet gården.

Hente nye skifter i Jordplan, skjermbilde

Har du glemt gårds- og bruksnummer? Se i Kilden

Skifter lastet inn i Jordplan, skjermbilde

Skiftene lastes inn i Jordplan med navn “Automatisk opprettet”. Klikk på knappen Gå til dersom du ikke ser skiftet i kartet, og zoom til skiftet ved å trykke på + øverst til venstre i kartet. Dobbeltklikk der det står "0" og "Automatisk opprettet" for å gi nummer og navn til de ulike skiftene.

For skifter som leies fyller du ut til- og fra dato slik at det stemmer med leieavtalen. For de skiftene du eier skriver du ikke noen dato.

Tegne skifter

Skifter kan også lages ved å tegne arealet direkte i kartet. Plasser kartutsnittet på skjermen slik at du ser hele arealet som skal tegnes. Klikk på knappen Ny for å begynne å tegne.

Tegne skifter i Jordplan, skjermbilde

Du vil da få opp en turkis sirkel, som du plasserer i ett av ytterpunktene til skiftet. Flytt markøren til neste ytterpunkt ved å bevege musen, og klikk med venstre musetast. Fortsett med det samme rundt hele skiftet.

Når du har tegnet opp hele grensen dobbeltklikker du med venstre musetast for å avslutte tegningen. Grensen for skiftet vil da vises med en blå stiplet linje.

Gi et navn og nummer til skiftet, og fyll inn riktig kommune- gårds- og bruksnummer.

Utvide skifter

Når man markerer et skifte vises det med oransje bakgrunn. For å utvide et skifte drar man i de oransje ytterpunktene. Beveg musen over punktet og dra i punktet ved å holde venstre musetast inne.

Utvide skifter i Jordplan, skjermbilde

Dersom man drar i et punkt som er mellom to hovedpunkter, vil det dukke opp nye punkter. For å slette et punkt må du holde musepekeren over punktet og trykke på knappen D på tastaturet.

Både ved flytting og sletting ser du at musepekeren er på punktet når du får en fireveis markør i stedet for den vanlige pilen ved musepekeren. Husk å Lagre endringene.

Dersom to skifter skal slås sammen sletter man ett av skiftene og utvider det andre skiftet til riktig areal.

Dele skifter

For å dele et skifte i to eller flere nye skifter gjøres dette ved å opprette flere arealer med samme størrelse som det originale skiftet, og deretter tilpasse dem. I dette eksempelet skal skiftet Movenda deles i to skifter.

Dele skifter i Jordplan, skjermbilde

Klikk på skiftet for å markere det (linjen i tabellen vises da med blå bakgrunn) og trykk på knappen Kopier til...

Det vil da åpnes en boks som heter Kopier skifter, der alle skiftene er listet opp. Trykk på det skiftet som skal deles opp, og deretter på knappen Dupliser.

Dele skifter i Jordplan, skjermbilde

Du vil da få to skifter med samme navn og nummer. De to skiftene ligger oppå hverandre, og må tilpasses. Gi nytt navn og nummer til ett av skiftene, her Bakke bakken. Skiftene skal deles opp der den røde streken er vist i bildet over, og skiftet Bakke bakken skal ligge til venstre.

For å gjøre skiftet mindre må man slette alle de oransje punktene i ytterkant av den delen som ikke skal være med.

Dele skifter i Jordplan, skjermbilde

Her er alle punktene til høyre i skiftet slette, og skiftet Bakke bakken har riktig areal og plassering. Skiftet Movenda tilpasses på samme måte. Husk å Lagre endringene.

Hull i skifte

Vil du tegne inn en åkerholme på et skifte? For å lage et “hull” i et skifte må du:

Lage en åkerholme i Jordplan, skjermbilde

1) Velge skiftet du skal lage et "hull" i (det markeres med blå bakgrunn i tabellen, og oransje i kartet)

2) Trykk på knappen Ny

3) Mens du holder Alt-tasten nede på tastaturet (Option-tasten på Mac) tegner du en trekant hvor som helst på skiftet. Skiftet blir blått mens du tegner trekanten. Dobbeltklikk i tredje hjørne for å lukke trekanten. Fargen på skiftet blir da oransje.

4) Du kan nå slippe Alt-tasten og har fått laget et "hull". Dra i punktene i ytterkant av "hullet" for å få riktig plassering og omkrets.