Vekster

20.08.2021

Vekster er en oversikt over hva du dyrker på de forskjellige arealene det enkelte år. Som ny bruker av Jordplan legger du inn vekster etter at du har lagt inn skifter.

Oppdelingen av arealene dine i vekster vil ofte variere noe fra år til år. For noen arealer er grensene mellom de ulike vekstene den samme som oppdelingen er for skiftene. Andre steder vil det være flere ulike vekster på det arealet man har definert som et skifte. En vekst kan også dekke flere skifter. Man kan legge inn flere vekster på det samme arealet per år. Dette er for eksempel aktuelt dersom du dyrker grønnsaker som høstes flere ganger.

Det er arealene du legger inn i vekster som brukes når du lager gjødslingsplanen.

Arealene med de ulike vekstene kan legges inn ved å kopiere dem fra Skifter. Du kan velge å kopiere ett eller flere skifter samtidig. Gå til fanen Skifter og klikk på et tilfeldig skifte i tabellen eller kartet (det markeres da med oransje i kartet og blå bakgrunn i tabellen). Klikk på knappen Kopier til...

kopiere til skifter, bilde
boks kopier skifter, bilde

Du vil da få opp en boks som heter Kopier skifter. Hold nede Ctrl- eller Command- tasten og klikk på de andre skiftene for å velge flere skifter. Klikk deretter på knappen Kopier til vekst.

boks kopier skifter til vekster, bilde

Du vil da få opp boksen Kopier skifter til vekster, der du kan velge å spesifisere hvor lenge du tror veksten vil beslaglegge arealet. Ved å trykke på ok, uten å spesifisere start og slutt, lagres vekstene med det standard forslaget. Det er ikke mulig å velge et intervall som går over flere år. For flerårige vekster må derfor nye skifter opprettes hvert enkelt år. Unngå å sette start til tidligere enn 2. januar og senere enn 30. desember. Hvis du har valgt flere skifter vil alle vekst-arealene få det samme tidsintervallet. Dette kan endres senere.

Gå så til fanen Vekster, der arealene nå er lastet inn.

nye arealer vekst, bilde

De ulike vekstene har blitt gitt de samme navnene som skiftene har, i kolonnen Beskrivelse. De har også fått et nummer, i kolonnen Hold, som er det samme som det opprinnelige skiftet.

Ofte vil beskrivelsen være den samme som navnet på skiftet. Beskrivelsen kan også endres ved å dobbeltklikke på navnet. I feltet Hold kan man skrive både bokstaver og tall. Du kan for eksempel kalle to vekster 10-A og 10-B hvis du har delt skifte 10 i to vekster.

For å velge hva som dyrkes på arealet dobbeltklikker du til høyre for navnet, i kolonnen Vekst.

velge vekster, bilde

Du vil da få opp en meny der du kan velge ulike vekster.

, liste ulike typer vekster, bilde

Arealene vil få farge etter hvilken type vekst som er valgt.

, valgte vekster, bilde

Vekstlisten er opprinnelig laget med utgangspunkt i NIBIO sine normer for gjødselbehov til de enkelte vekstene. Vekster som vi ikke har gjødslingsnormer for merkes med stjerne, for eksempel Sibirsk edelgran. Savner du noen vekster i listen? Send en e-post til kontakt@jordplan.no og vi legger den inn.

Sort er et fritekstfelt hvor du kan skrive hva som helst, og dette kommer med på gjødslingsrapportene. I samlerapportene samler vi alle vekster som er like i Vekst og Sort. Pass derfor på at samme sort blir skrevet likt alle ganger.

Ved oppdeling av et vekst-areal i flere vekster kan man enten gjøre dette ved å duplisere et eksisterende areal eller tegne arealet direkte i kartet.

Duplisering av arealer gjøres på nesten samme måte som for Skifter. Klikk på knappen Kopier, og du får opp boksen Kopier vekster. Klikk på den veksten du ønsker å duplisere. Flere kan velges ved å holde nede Ctrl- eller Command- tasten og klikke på flere vekster.

Klikk på Kopier til ny sesong nederst til venstre, og velg en periode i inneværende år. Du får da opp to like store arealer som ligger oppå hverandre. Man tilpasser disse arealene på samme måte som for skifter.