Vekster

30.09.2021

Vekster er en inndeling av arealene på gården etter hva du dyrker. Som ny bruker av Jordplan legger du inn vekster etter at du har lagt inn skifter.

Vekstene oppdateres hvert år. Dette gjør at du kan gå tilbake og se hva du dyrket på arealene tidligere. Det er vekstene som brukes når du lager en gjødselplan.

Dersom du dyrker flere ulike ting på ett skifte deler du arealet i flere vekster. En vekst kan også dekke flere skifter. Det er mulig å legge inn flere vekster på det samme arealet per år. Dette er for eksempel aktuelt dersom du dyrker grønnsaker som høstes flere ganger.

Lag vekster

Det er ofte praktisk å bruke skiftene som utgangspunkt for å lage vekster første gang du lager vekster i Jordplan. Arealene kan kopieres fra skifter, og deretter tilpasses slik at de får riktig størrelse.

Et alternativ er å tegne en vekst direkte i kartet. Stå i fanen Vekster, og følg de samme instruksjonene som for å tegne et skifte.

For å kopiere vekst-arealer fra skifter går du til fanen Skifter. Klikk på knappen Kopier til...

kopier skifter til vekster

Du vil da få opp boksen Kopier skifter.

boks kopier skifter

Du kan velge å kopiere ett eller flere skifter samtidig. Klikk på et skifte for å markere det (bakgrunnen blir blå). Hold nede Ctrl- eller Command- tasten og klikk på de andre skiftene for å velge flere skifter. Klikk på knappen Kopier til vekst. Du vil da få opp boksen Kopier skifter til vekster

boks kopier skifter til vekster

Du kan velge å spesifisere hvor lenge du tror veksten vil beslaglegge arealet. Ved å trykke på OK, uten å spesifisere start og slutt, lagres vekstene med det standard forslaget. Det er ikke mulig å velge et intervall som går over flere år. For flerårige vekster må derfor nye skifter opprettes hvert enkelt år. Unngå å sette start til tidligere enn 2. januar og senere enn 30. desember.

Redigere arealene

Gå til fanen Vekster for å redigere arealene som er kopiert fra skifter.

nye arealer vekst

Har vekstene riktig areal kan du gå rett til neste avsnitt.

Vekster kan utvides ved å dra i ytterpunktene, på samme måte som når man utvider et skifte.

Skal du dele opp en vekst i flere små arealer kan det være enklest å tegne disse direkte i kartet.

En vekst kan også deles opp ved å duplisere veksten og deretter tilpasse de nye vekstene, følg denne beskrivelsen:

Kopier-knapp

Klikk på knappen Kopier..., og du får opp boksen Kopier vekster.

Kopier-knapp

Klikk på den veksten du ønsker å duplisere (linja blir blå), og deretter på knappen Kopier til ny sesong.

Kopier til ny sesong

Velg en periode i det året du planlegger for, og klikk på OK. Du får da opp to like store arealer som ligger oppå hverandre.

For å tilpasse arealene så du får to vekster som ikke overlapper må du slette punkter på hver sin side av vekstene. Dette gjøres på samme måte som når man deler et skifte.

Gi navn til vekstene

vekster tabell

Når du kopierer vekster fra skifter får vekstene automatisk de samme navnene som skiftene har, i kolonnen Beskrivelse. De har også fått et nummer, i kolonnen Hold, som er det samme som det opprinnelige skiftenummeret.

Beskrivelsen kan endres ved å dobbeltklikke på veksten.

gi navn til vekster

I feltet Hold kan man skrive både bokstaver og tall. Du kan for eksempel kalle to vekster 10-A og 10-B hvis du har delt skifte 10 i to vekster.

Spesifiser hva du dyrker

For å velge hva som dyrkes på arealet dobbeltklikker du til høyre for navnet, i kolonnen vekst.

velge vekst

Klikk på nedoverpilen for å åpne en vekstliste der du kan velge hva du dyrker.

liste ulike typer vekster

Er kolonnen for smal til å se navnene i vekstlista? Du kan utvide kolonnen Vekst ved å holde musepekeren på streken mellom Vekst og Sort så du får opp en svart pil til høyre. Utvid kolonnen ved å holde inne venstre musetast og dra skillet mellom kolonnene mot høyre.

valgte vekster

Arealene vil få farge etter hva du dyrker. Vekstlisten er opprinnelig laget med utgangspunkt i NIBIO sine normer for gjødselbehov til de enkelte vekstene. Vekster som vi ikke har gjødselnormer for merkes med stjerne, for eksempel Sibirsk edelgran. Savner du en vekst i listen? Send en e-post til kontakt@jordplan.no og vi legger den inn.

Sort er et fritekstfelt hvor du kan skrive hva som helst, og dette kommer med i gjødselplan-rapportene. I samlerapportene samler vi alle vekster som er like i vekst og sort. Pass derfor på at samme sort blir skrevet likt alle ganger.

Riktig Fra-dato og Til-dato

Alle vekstene må lagres med en Fra-dato og en Til-dato som er innenfor ett år.

Fra- og Til-dato

For å bruke vekstene til å lage gjødselplaner må man ha en vekst per år på arealet. Dersom du for eksempel har lagret en vekst med Fra-dato 01.03.21 og Til-dato 01.10.22, vil du kun få mulighet til å lage en gjødselplan for 2021 på arealet. Riktig fremgangsmåte er å lagre veksten med Fra-dato og Til-dato i 2021, selv om du dyrker en flerårig vekst. For å få den samme veksten på arealet året etter kopiere du veksten til en ny sesong. Du får da to like arealer på samme område.

Øverst til venstre på skjermen kan du velge tidsintervall. Dette bestemmer hva du ser i kartet og i tabellene, ut ifra hvilken Fra-dato og Til-dato som er satt på blant annet vekstene.

Tidsintervall

Buffersone til plantevernjournal

Dette avsnittet er relatert til arbeidsregistrering for å lage en plantevernjournal. Noen midler krever at det er en 10 meters vegetert buffersone mot overflatevann. Hvis du har etablert en buffersone beskriver du plassering og bredde på denne i kolonnnen Buffersone.

Beskriv buffersonen her