Vekster

17.10.2022

En vekst i Jordplan representerer en veksttype (f.eks. høsthvete), en flate (geometri som dekker et areal) og en vekstperiode f.eks. fra du forbereder såing til du tresker på høsten.

Hvis du dyrker grovfôr er inndelingen ofte den samme for skifter og vekster, og perioden ett år av gangen. Kombinerer du ulike veksttyper (eksempelvis korn og raps) bruker du kanskje ulike arealer fra år til år. Grønnsaker kan dyrkes i flere hold per år, så da oppretter du vekster som overlapper i areal, men ikke i tid.

Vekster har farge etter kategori veksttype, f.eks. er korn blått og eng er grønt. Rødt betyr at du ikke har valgt veksttype.

Eksempler på vekster

Vekstene oppdateres hvert år. Dette gjør at du kan gå tilbake og se hva du dyrket på arealene tidligere. Hver vekst har en gjødselplan, inntil videre må du derfor opprette en ny vekst hvert år selv om kulturen er flerårig.

Ny sesong

Vi tar det siste først: Du bør ikke endre arealet på vekster etter at du har laget gjødselplan eller begynt å registrere utført arbeid. Endringer i størrelsen vil føre til at gjødselplan og arbeidsregistreringer blir feil, og du mister historikken. Dersom du for eksempel blir tvunget til å pløye ned høstrug på våren, kan du istedet endre Gyldig til datoen slik at den bare gjelder for høsten.

Du skal heller ikke "gjenbruke" vekster, men lage nye. For å kopiere vekster til ny sesong så velger du de aktuelle, og trykker Nytt år knappen i menyen. Hvis tabellen er tom, og du har brukt Jordplan tidligere, må du antageligvis justere tidsintervallet for å vise foregående år.

Opprett vekster

Det er som regel praktisk å bruke skiftene som utgangspunkt for å opprette vekster, eventuelt tilpasse de slik at de får riktig areal.

Alternativt kan du tegne veksten direkte i kartet. Stå i fanen Vekster, og følg de samme instruksjonene som for å tegne et skifte.

For å kopiere et skifte til en vekst går du til fanen Skifter, velger alle skiftene det skal opprettes vekster for og trykker på Kopier knappen. For å velge alle så klikker du først på den øverste, så holder du Shift-tasten nede på tastaturet og klikker på den nederste. Du kan også velge flere skifter ved å holde Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac) og klikke på de du vil ha med.

Kopier skifter til vekster

Du får da opp en liten dialog, trykk på "Kopier til vekster". Videre må du velge vekstperiode, velg en tidlig start og en sen slutt. Dersom noen av vekstene avviker fra resten kan du endre disse indivduelt etterpå. Gå til fanen Vekster.

Redigere dele og vekster

Store deler av året viser Jordplan to år som standard når du logger inn. Du kan endre tidsintervallet (øverst til venstre) for å avgrense hva du ser i tabellen og i kartet. Har vekstene riktig areal, f.eks. fordi du har eng på hele arealet, kan du gå rett til neste avsnitt.

Vekster kan redigeres ved å klikke på "Rediger geometri" knappen. Fremgangsmåten er den samme som for skifter. Vekster skal som regel ligge innenfor skifter. Dette er fordi skiftene brukes som grunnlag for å bestemme hva som hører sammen i rapporten for veksskifte. Forøvrig kan du stort sett redigere vekster slik du måtte ønske, en vekst kan f.eks. representere et hull i en annen vekst.

En vanlig problemstilling er at man for eksempel dyrker poteter på halve jordet, og korn på den andre halvparten.

Kopier-knapp

Da velge du veksten som dekker hele jordet, og trykker på Splitt knappen. Deretter klikker du en gang på den ene siden av jordet, og dobbeltklikker så på den andre siden av jordet. Du får mulighet til å justere linja etterpå.

Etterpå har du tre eller flere vekster med samme Beskrivende navn og Hold nr.. Du kan slette den originale veksten dersom den ikke er relevant for gjødselplan eller arbeidsregistreringer.

Husk å trykke Lagre når du er ferdig.

Gi navn til vekstene

Tabell med vekster, redigering av navn

Når du kopierer vekster fra skifter får vekstene automatisk de samme navnene som skiftene har, i kolonnen Beskrivende navn. De har også fått et nummer, i kolonnen Hold nr., som er det samme som det opprinnelige skiftenummeret.

Du redigerer disse ved å dobbelklikke i tabellen der du du vil endre. Du kan bruke Enter tasten for å gå til neste linje, eller Tabulator tasten for å gå til neste kolonne.

Hvordan du bruker disse feltene er opp til deg, de brukes i hovedsak i rapporter så du kan skrive inn den informasjonen som du har behov for. Hold nr. kan inneholde tall, bokstaver og bindestrek, men bør ikke overgå 6 tegn. Du kan for eksempel kalle to vekster 10A og 10B hvis du har delt skifte 10 i to vekster, eller du har to hold etter hverandre.

Likeledes, Beskrivende navn bør være slik at du basert på navnet vet hva det er snakk om. Ofte er det skiftenavn pluss en himmelretning, men noen velger å inkludere sort eller varemottaker.

Spesifiser hva du dyrker

For å velge hva som dyrkes på arealet dobbeltklikker du til høyre for navnet, i kolonnen Veksttype. Noen av kulturene har lange navn, så det kan lønne seg å utvide kolonnen først. Du gjør dette ved å klikke på streken mellom to kolonneoverskrifter og dra skillet mot høyre.

Velge veksttype

Når markøren står i feltet kan du begynne å skrive, og listen blir filtrert basert på det du har skrevet. Klikk deretter på veksttypen du ønsker.

Vi har per nå en fast liste med vekster for å kunne sende data til tredjepartssystemer. Stjerne i navnet betyr at vi ikke har normtall for gjødsling, men du kan fortsatt lage en plan for disse vekstene. Ta kontakt dersom du ønsker at vi skal legge til en ny veksttype.

Sort er et fritekstfelt hvor du kan skrive hva som helst, og dette kommer med i gjødselplan-rapportene. I samlerapportene samler vi alle vekster som er like i vekst og sort. Pass derfor på at samme sort blir skrevet likt alle ganger.

Riktig "Gyldig fra" og "Gyldig til"

Alle vekstene må lagres med en Gyldig fra og en Gyldig til dato.

Fra- og Til-dato

For å bruke vekstene til å lage gjødselplaner må man ha en vekst per år på arealet. Når du lager gjødselplan er det Til-datoen som gjelder. Vekster sådd om høsten kan gjerne ha en Fra-dato som starter på høsten, men du bør helst unngå overlapp med mindre det er reelt. Du kan justere datoene i løpet av sesongen.

Inntil videre må flerårige vekster opprettes hvert år. For å få den samme veksten på arealet året etter kopiere du veksten til en ny sesong. Du får da to like arealer på samme område.

Øverst til venstre på skjermen kan du velge tidsintervall. Dette bestemmer hva du ser i kartet og i tabellene, ut ifra hvilken Fra-dato og Til-dato som er satt på blant annet vekstene.

Tidsintervall

Buffersone til plantevernjournal

Dette avsnittet er relatert til arbeidsregistrering for å lage en plantevernjournal. Noen midler krever at det er en 10 meters vegetert buffersone mot overflatevann, og man skal ha en beskrivelse av denne. Hvis du har etablert en buffersone beskriver du plassering og bredde på denne i kolonnnen Buffersone.

Felt i tabell for å beskrive buffersone