Lag en gjødselplan

26.10.2021

oversiktsbilde

For å lage en gjødselplan går du inn på fanen Gjødselplaner. Her ligger vekstene som en liste til venstre i vinduet. Gjødselplanen lages for de ulike vekst-arealene på gården, så du må lage vekster før du går i gang med gjødselplanen.

Er du ny bruker er det lurt å se på informasjonen her, og følge prosedyren for å legge inn skifter, og så vekster. Det er viktig at vekstene er lagret med riktig Fra-dato og Til-dato.

Det er best hvis du har jordprøver som er tatt på arealet til hver vekst, men du kan også skrive inn verdiene manuelt. Det eneste som skiller økologisk og konvensjonell drift i Jordplan er midlene og strategien du velger. Vekstene med en grønn sirkel er de som har informasjon om jordart, mens de røde mangler jordprøver. Klikk på den veksten du ønsker å lage en gjødselplan for.

gjødselplan

Bakgrunnsinformasjon

Øverst i bildet, under Data vises informasjon om veksten. Dette hentes inn automatisk. Veksttype viser hva du dyrker på arealet, her vårhvete. Det er flere bokser med informasjon om jorda. Dersom du har flere jordprøver er verdien for næringsstoffene et snitt av verdiene fra jordprøvene på arealet. I boksen Forv.avling fyller du ut forventet avling i kilo per dekar. Denne påvirker beregningen av behovet for gjødsel.

data, gjødslingsplan

Behov for gjødsel

I neste del, Behov ihht data og NIBIO sine tabeller er det oppgitt et behov for tilførsel av nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K) i kg/dekar. Linjen Vekstbehov er NIBIOs gjødselnorm til vårhvete for en forventet avling på 400 kg/dekar. I linjen under justeres denne ut i fra den forventede avlingen du har oppgitt. I dette eksemplet er det satt opp en forventet avling på 450 kg/dekar, og beregnet behov for nitrogen øker derfor med 0,8 kg/dekar. Fordi det er relativt lavt innhold av organisk materiale i jorda øker også beregnet behov for nitrogen med ett kilo/dekar når det er justert for jordanalyser. Det totale beregnede behovet er i dette tilfellet 12,3 kg N, 1,6 kg P og 6,8 kg K pr. dekar.

data, gjødslingsplan

Legg til gjødseltype

Neste steg er å legge til planlagt gjødsling, under Tilført gjødsel.

gjødslingsplan

Klikk på Ny gjødsling, og boksen Gjødseltyper kommer opp.

gjødslingsplan

Klikk på Hent standard gjødseltyper, og du får opp boksen Standard gjødseltyper. Let i listen for å finne den typen gjødsel du ønsker å bruke. Klikk på gjødseltypen, og deretter på Kopier. Du kan også definere din egen gjødseltype, enten du kjøper den. Vi har egen veiledning på hvordan du legger inn husdyrgjødsel basert på gjødselprøve eller normtall.

gjødslingsplan

Gjødseltypen blir nå lagt til i din liste av gjødseltyper.

gjødslingsplan

Marker gjødseltypen i listen (den får blå bakgrunn), og spesifiser mengde du ønsker å bruke. Gjødselmengden kan endres senere. Klikk på Legg til plan, og gjødslingen legger seg i listen din under Tilført gjødsel. Husk å Lagre (øverst eller nederst på siden).

gjødslingsplan

For hver planlagt gjødsling regnes det ut hvor mye denne inneholder av de ulike næringsstoffene. For å justere planlagt mengde gjødsel dobbeltklikker man på tallet for planlagt mengde gjødsel, i kolonnen kg/daa.

Beregning av resterende behov

I siste del av gjødselplanen, Beregning av resterende behov er det regnet ut hvor mye planlagt mengde tilført gjødsel skiller seg fra beregnet behov.

gjødslingsplan

I dette tilfellet er planlagt mengde tilført nitrogen (N) og fosfor (P) så vidt høyere enn beregnet behov. Verdiene for Resterende behov er derfor negative. For kalium (K) er planlagt mengde tilført næringsstoff ca 2 kg/dekar lavere enn beregnet behov. Man kan vurdere å legge til en egen gjødsling med kalium.

Kopiere tilført gjødsel til ny vekst

Har du to vekster som skal ha samme gjødseltyper? Det er mulig å kopiere informasjonen om tilført gjødsel fra en vekst til en annen. Gå til den nye veksten, og til delen Tilført gjødsel. Klikk på nedoverpilen nederst til høyre, og du får opp en liste over de andre vekstene. Klikk på den veksten du ønsker å kopiere fra, og tilført gjødsel legges til i listen til den nye veksten. Husk å Lagre

gjødslingsplan