Variabel tildeling av fosfor

16.03.2023

Med Jordplan kan du lage en variabel tildeling av fosfor basert på jordprøveme du allerede har.

Når du benytter variabel tildeling av fosfor vil du bruke omtrent like mye som det gjødselplanen legger til grunn, men du vil plassere gjødsla der hvor det faktisk er behov for den. Målrettet tildeling av fosfor har en utjevnende effekt, akkurat som variabel tildeling av kalk, slik at du får en bedre utnyttelse av andre innsatsfaktorer.

Interpolerte P-Al verdier fra jordprøver viser stor variasjon på et jorde

Variasjon i plantetilgjengelig fosfor

Fosfor er særlig viktig for planter i etableringsfasen, når de har lite rotmase. Gjennom jordprøver så har alle bønder informasjon om plantetilgjengelig fosfor (P-Al) i jorda. Det er ikke uvanlig at man har verdier fra 2 (veldig lavt) til 30 (veldig høyt) på ett og samme jorde. Flat tildeling kan forsterke forskjellene over tid.

Fosfor kan reagere med mange ulike partikler, men det er mindre flyktig enn for eksempel kalium. Mangel på fosfor resulterer i dårlig vekst. Ved for stor tilførsel så risikerer du at den bindes hardt til jordpartikler (avhengig av jordart og pH), eller at den vaskes ut og skaper problemer med oppblomstring av alger i nærmiljøet.

Justering av mengden med fosfor

NIBIO har utviklet tabeller for å justere hvor mye fosfor du skal tilføre, basert på hvor stort behov veksten har i utgangspunktet og den målte P-Al verdien. Det er ulike tabeller for korn/grass og poteter. Hovedforskjellen er at man for poteter og grønnsaker minimum tilfører 25% av det normerte behovet. For korn og grass kan behovet forsvinne helt. Maksimalt så dobler man mengden der hvor P-Al verdiene nærmer seg null. Midtsjiktet er det ingen justering.

Disse tabellene har lenge blitt brukt i gjødselplanleggingen i Norge, men man beregner da et gjennomsnitt for hele jordet. Følgelig tildeler man for mye på områder med høye P-Al verdier, og for lite på områder med lave verdier. For å bøte dette kunne man tidligere dele opp arealet basert på jordprøvene, og så lage en plan for hvert område.

Variabel tildeling benytter seg av akkurat det samme prinsippet: Vi deler vekstarealet inn i mange ruter og beregner optimal tilførsel for hver rute.

Gjødsel

Du kan benytte alle typer gjødsel som inneholder mye fosfor, også husdyrgjødsel. Dersom du har stor variasjon i P-Al verdier bør du vurdere en ren fosfor gjødsling (som regel 0-20-0, 20% fosfor). Dette for å unngå at man tilfører unødvendig store mengder nitrogen samtidig. Hvis geostatistikken viser at lave P-Al tall samenfaller med lave K-Al (plantetilgjengelig kalium) verdier kan du også vurdere en PK-gjødsel (f.eks. 0-11-21).

Opprett en variabel tildelding

Det er enkelt å opprette en variabel tildeling av fosfor i Jordplan. Du må bare definere arealene og laste inn jordprøvene.

Skjermbilde som viser opprettelse og forhåndsvisning av en variabel tildeling av fosfor