Variabel tildeling av gjødsel

16.03.2023

Variabel tildeling av gjødsel baserer seg på jordprøvene og vekstarealene. Før du kan bruke denne funksjonen må du derfor ha lastet inn Skifter og kopiert de aktuelle til Vekster. Du trenger ikke opprette gjødselplan, men gjødseltypen du skal benytte må være i biblioteket ditt.

Per nå oppretter vi filer for variabel gjødsling av fosfor. Vi kommer ganske raskt å utvide denne seksjonen med tildeling av flere stoffer og andre modeller.

Opprett en ny tildelding

Velg fanen Variabel tildeling og trykk Opprett øverst til venstre. Du skal se følgende dialog:

Opprett variabel tildeling av fosfor

Du må velgefølgende

  • Vekst Listen med vekster er filtrert basert på Tidsintervall øverst til venstre i applikasjonen.
  • Justeringsmodell Modellen (basert på NIBIOs tabeller) blir automatisk valgt basert på type vekst, men du kan overstyre dette manuelt.
  • Behov Dersom du har opprettet gjødselplan så blir det beregnede behovet for fosfor overført automatisk. Det er summen av behovet (normtall justert for forventet avling) og manuelle justeringer slik du har definert de i gjødselplanen. Hvis du f.eks. dyrker korn og fjernet halmen skal du ha en manuell justering på 0,3 kg/da, som blir automatisk overført hit. Feltet for behov settes når du velger vekst og kan overstyres manuelt.
  • Produkt du skal spre Hentes fra ditt personlige bibliotek av gjødseltyper. Du definerer dette i gjødselplanen. Det beste er hvis du bruker en ren fosforgjødsel (0-20-0), men du står fritt til å velge andre typer.

Når du har fylt ut disse fire feltene vil kartet automatisk zoome til den valgte veksten og vise den beregnede tildelingen. Enheten er kg/da for det produktet du har valgt. Du kan eventuelt gå til fanen Jordprøver for å kontrollere P-Al verdiene for tildelingen.

Feltene Min. rate og Max. rate er i hovedsak for referanse. Du kan eventuelt endre Min. rate dersom den er lavere enn det minste du klarer å spre, men sjekk først den visuelle fremstillingen om dette intervallet i det hele tatt blir brukt.

Når du trykker "Opprett tildeling" blir det lagret en kopi av arealet til veksten samt prøveverdiene, og tildelingen dukker opp i listen med tildelinger. Disse verdiene vil ligge fast selv om du endrer vekstens areal eller prøveverdier.

Eksempel på beregnet tildeling av fosfor

Manuelle justeringer

Generelt fraråder vi å legge inn oppdiktede data som jordprøver, men dersom du har en god grunn så er det mulig. Det kan f.eks. dreie seg om områder nærme overflatevann. Ved å legge inn en prøve med høy P-Al verdi vil gjødslingen bli redusert, eller forsvinne, i området rundt prøven.

Når du har opprettet tildelingen kan du slette den oppdiktede prøven, det vil fortsatt være mulig å se planen og eksportere den.

Se på tildelinger og eksportere disse

Fanen med tildelinger har en liste. Når du velger en liste i tabellen så tegnes den automatisk opp i kartet.

Når du har valgt en tildeling kan du klikke Eksporter i verktøylinjen for å laste ned enten en Shapefile eller ISO-XML.

Gjenbruk av jordprøver

I utgangspunktet så forventer man ikke at en enkelt tildeling vil gjøre et stort utslag i P-Al verdiene. Du kan derfor lage nye tildelingsfiler basert på de samme prøvene frem til du tar nye prøver. Derimot må du ta høyde for at ulike vekster har ulike behov, og lage tildelinger deretter.

Gjødselplan

For å dokumentere den aktuelle gjødslingen i gjødselplanen så legger du den til med den gjennomsnittlige verdien.

Den tradisjonelle gjødselplanen beregner et gjennomsnitt av alle prøvene. Når vi gjør en variabel tildeling så blir det automatisk vektet etter hvor stort areal hver prøve representerer. Siden de fleste jorder ikke ser ut som et rutenett så må man forvente et visst avvik mellom de to beregningene.

Annet

Les artikkelen vår om variabel tildeling av fosfor hvis du ikke har gjort det allerede, den forklarer også hvordan vi har tenkt. Ta kontakt hvis du har andre spørsmål.