Plantevernjournal

25.04.2022

En plantevernjournal består av tre deler:

  • Sprøytejournal
  • Vannjournal
  • Journal for integrert plantevern

Du kan lage en plantevernjournal med Jordplan-appen ved å registrere det du gjør som arbeid. Hvordan skjemaet ser ut avhenger av hvilken redskap du har valgt, om det er en åkersprøyte eller en tåkesprøyte.

Hvis du bruker ulike typer dyser så legg inn den samme sprøyten som flere redskap, f.eks. "Hardi Blå" og "Hardi Rød". Sprøytejournalen krever også at du oppgir dysetype- og modell, samt når sprøyten sist ble funksjonstestet.

Dersom arbeidet er markert som "Utført" øverst til høyre så får du også spørsmål om Effekt av behandlingen. Teknisk sett er dette noe du først kan svare på en stund senere, men for å holde informasjonen samlet har vi inntil videre gjort det slik at du går tilbake og oppdaterer arbeidsregistreringen med denne informasjonen.

skjema for sprøytejournal

Du må velge hvilken vekst eller vekster du skal sprøyte og hvilke plantevernmidler du bruker. Mengden middel og vann oppdateres automatisk dersom du legger til eller fjerner arealer.

Når du velger plantevernmiddel kommer det opp en dialog der du velger dose per dekar. I feltene under "Overfør fra etikett" vises avstandskrav og behandlingsfrist for korn og andre vanlige veksttyper. Du må lese etiketten og kontrollere hva som gjelder i din situasjon, Mattilsynet har på enkelte midler lagt inn unntak eller spesielle krav som ikke kan tolkes på en automatisert måte.

Vannjournalen er tilpasset redskapen (åkersprøyte eller tåkesprøyte). Husk at vannjournalen stort sett må føres for alle sprøytinger. Unntakene er disse tilfellene:

  • Dersom veksten er lenger unna overflatevann enn 50 meter
  • Dersom middelet du bruker ikke har krav om vegetert buffersone, og veksten er lenger unna overflatevann enn avstandskravet for middelet.

Vi skal etterhvert få skilt ut dysene, slik at du kan ha et eget oppsett med forhåndsutfylt informasjon per dysetype.

Noen midler krever at det er en 10 meters vegetert buffersone mot overflatevann. Hvis du har etablert en buffersone beskriver du denne inne på webapplikasjonen. Gå til Vekster på jordplan.no og bruk egen kolonne for å beskriv buffersonen knyttet til veksten.

Dersom du planlegger sprøyting på forhånd må du huske å endre dato og hente fram informasjon om værforhold når du utfører sprøytingen. Vær også oppmerksom på at applikasjonen ikke tvinger deg å fylle inn alle felter, fordi det kan være ukjent på planleggingsstadiet, men at du må huske å få de med når du utfører sprøytingen.