Endringer i gjødslingsnorm

Jordplan-mannen

Kristin / 07.01.2022

Endringer i normgjødsling

Vi har oppdatert forventet avling og normgjødsling for noen av vekstene, i tråd med endringer i tabellene til NIBIO. De viktigste endringene er beskrevet nedenfor.

Dersom du har lagd en plan for 2022 i høst må du lagre hver plan på nytt for at gjødslingsplanen skal bli oppdatert. Forventet avling blir ikke endret for de planene du allerede har opprettet.

Anbefalt normgjødsling er gitt ut i fra et forventet avlingsnivå, planen må justeres etter potensialet til det enkelte jorde. Når du lager gjødslingsplanen velger du forventet avling øverst i skjemaet.

forventet avling

Når sesongen er over er det lurt å oppdatere avling på hvert vekst, da har du et bedre grunnlag for å vurdere avlingspotesialet over tid. Hvis du ikke har gjort det for 2021 er det et godt tidspunkt å gjøre det nå:

oppnådd avling

Endringer:

For korn har forventet avling økt med 100kg/daa for mange korntyper, se tabellverdiene på sidene til NIBIO. For havre og høsthvete har normgjødslingen med nitrogen for et gitt avlingsnivå økt. For vår- og høsthvete har også mengden nitrogen som anbefales ved en høyere forventet avling økt. 

For eng og fórvekster er forventet avling og normgjødsling tilpasset “normal drift” i stedet for  “intensiv drift”. I praksis reduserer det foreslått forventet avling med 100 til 150 kg/daa og gjelder vekstene: 1gj./1 slått, 2gj./2 slåtter, 2gj./1 slått + beite, 3gj./3 slåtter, 3gj./2 slåtter + beite og 3gj./vårbeite + slått + høstbeite. Alle disse vekstene har dermed fått redusert normgjødsling med nitrogen, fosfor og kalium.

For ryps og raps er anbefalt gjødsling med kalium redusert noe. Forslaget til fosforgjødsling av åkerbønner er også litt lavere.

Husk at du kan gjøre manuelle justeringer i gjødselbehov for hver vekst når du lager gjødslingsplanen. 

forventet avling