Presisjonskalking

09.11.2022

I Jordplan kan du beregne behovet for kalk. Dette vil ofte variere på jordet, og for å få lik pH må man kalke mer på noen områder og mindre på andre. En utjevning av pH på skiftet vil gi bedre forhold for plantevekst, og være bra for miljøet.

Utgangspunktet for å lage en kalkingsplan er jordprøver tatt med en kjent plassering på jordet. Mengde kalk som må tilføres for å oppnå ønsket pH beregnes ut ifra målt pH, innhold av organisk materiale og leirinnhold i jordprøvene. Deretter blir behovet mellom punktene estimert. Med flere jordprøver vil beregnet mengde stemme bedre med faktisk behov.

På kartet i Jordplan kan du få en visuell fremstilling av variasjon i pH på skiftet. Åpne Geostatistikk til venstre for kartet, og huk av på pH. I tegnforklaringen nederst til venstre vises det hva de ulike fargene betyr. Har du huket av for jordprøver under brukerdata ser du hvor jordprøvene er tatt.

Kart over variasjon i pH

For å beregne hvor mye kalk som bør tilføres kan du lage en kalkingsplan. Les beskrivelsen under av hvordan dette gjøres. Kalkingsplanen kan du se i kartet ved å åpne mappen Kalking/Digitalisering og huke av for CaO ekvivalent. Med CaO menes ren, brent kalk. Dette brukes praktisk talt aldri, men man sammenligner midlene med denne teoretiske verdien.

Kart over tildeling av kalk

Planen kan eksporteres som en Shapefil dersom du har utstyr som kan variere kalkmengden automatisk.

Kartet kan også brukes som utgangspunkt for å vurdere mengden kalk dersom du sprer denne manuelt. Er det noen områder som ikke trenger kalk kan du unngå å spre her. Er det noen områder som trenger mer kalk enn andre kan du for eksempel kjøre over disse to ganger for å spre dobbel mengde.

Bruk mobilapplikasjonen når du er på jordet. Trykk på Kartlag nederst på skjermen og velg Kalkingsplaner. Slå på GPS for å se hvor du befinner deg (trykk på det midterste ikonet øverst til høyre). Etter noen sekunder vil GPSen bli aktivert og sette midten av kartet til din nåværende posisjon.

Kart over tildeling av kalk på mobil

Før du begynner

For å lage en kalkingsplan i Jordplan må du først ha opprettet skifter. Du må også ha lagt inn jordprøver på skiftene.

Sjekk at du står i riktig år ved å se på Velg tidsintervall øverst til venstre på siden.

Her velger du riktig år

Gå til fanen Skifter og sjekk at skiftene du skal opprette en kalkingsplan for har riktig areal.

Har du tatt jordprøver flere år på samme skifte må du passe på at kun de siste prøvene brukes i beregningen. Du må sette en gyldig-til dato på de gamle prøvene, for eksempel til året før de nye prøvene er tatt. Da vil du kun se de nye prøvene i kartet og tabellen når du har valgt tidsintevall for inneværende år.

Lag en kalkingsplan

For å lage en kalkingsplan går du til fanen Kalking.

Knapp for å opprette en kalkingsplan på verktøylinjen

Klikk på knappen Opprett plan, og du får opp boksen Beregn CaO-behov.

Oppgi ønsket pH og annen info til kalkingsplanen

Her er de ulike skiftene listet opp. Velg et skifte du vil lage en plan for ved å klikke på det (bakgrunnen blir blå). Du kan velge flere skifter samtidig ved å holde nede Ctrl- eller Command-tasten mens du klikker på de andre skiftene.

I boksen Produkt velger du hvilken type kalk du ønsker å bruke. Dersom du ikke finner riktig kalktype kan du opprette en ny gjennom arbeidsregistreringen. Hvor effektive de ulike typene kalk er for å øke pH måles i CaO-ekvivalenter. Velger du CaO som produkt beregnes mengde kalk ut ifra CaO-ekvivalentene når kalken skal spres.

Velg den pH-verdien du ønsker å oppnå etter kalking i boksen Ønsket pH. Utgangspunktet for beregningen av mengde kalk er målt pH i jordprøvene. Dersom det er noen år siden jordprøvene ble tatt vil faktisk pH på jordet ofte ha sunket, blant annet på grunn av utvasking med nedbør og bruk av gjødsel. For å ta med dette i beregningen kan du øke tallet for Ønsket pH.

Estimert dato er den datoen du planlegger å kalke. Oppgi en ønsket minimums- og maksimums-mengde spredd produkt i kg/daa. Dette styrer beregningen slik at det ikke blir tilført mindre enn minimumsverdien eller mer enn maksimumsverdien.

Flere tildelinger

Har du kalket jevnt på arealet etter at jordprøvene ble tatt? På linjen Kalking (flat tildeling) etter jordprøveuttak skriver du inn mengde kalk som er tilført, multiplisert med CaO-faktoren.

Du kan også bruke dette feltet dersom du skal spre variabelt i flere omganger ("2. års kalking"). Verdien du skal bruke er Maks-verdien fra første spredning, multiplisert med CaO-faktoren. Det vil si at hvis du i 2022 spredde med maksimalt 600kg/da og produktet har CaO-faktor 0,43 så skriver du

600 kg x 0,43 CaO = 258 kg/da CaO-ekvivalent

i feltet når du beregner 2023. Planen vil da kun inneholde de områdene som hadde behov for mer enn 600kg kalk.

Beregne

Klikk på knappen Opprett planer for å lage planen. Prosessen kan ta fra sekunder til minutter avhengig av antall prøver på hvert skifte.

Undersøk planlagt kalking

Kalkingsplanene i listen er sortert på skifter.

Liste over kalkingsplaner

Dersom du har gjort en feil kan du slette planen ved å markere den og klikke på Slett. Du kan opprette flere planer per skifte.

Du kan se på den planlagte kalkingen i kartet, ved å åpne mappe Kalking/Digitalisering og huke av for CaO ekvivalent. Det som vises er det som har sprededato innenfor valgt Tidsintervall. Hvis du skal lage flere, alternative planer så er det enklest å legge dem i ulike år i fremtiden.

Kart over tildeling av kalk

Kartet viser planlagt mengde tilført kalk i CaO-ekvivalenter, og intervallene er på 25 kg CaO-ekvivalenter per dekar. Verdien de ulike fargene har ser du til venstre for kartet, under Tegnforklaring. For lilla farge er antallet CaO-ekvivalenter mer enn 250 kg/daa. Ved å zoome i kartet ser du eksakt mengde for hvert intervall, som vist i bildet under.

Kart over soner for tildeling av kalk

Eksporter kalkingsplanene

Planene som er opprettet kan eksporteres ved å trykke på ShapeFile eksport

Knapp for Shapefile eksport på verktøylinjen

Du må velge hvilke planer du skal eksportere. Enkelte display (i traktoren) har begrensninger på hvor store filer de klarer å lese, men det kan være vanskelig å finne ut hva begrensningene egentlig er. Hvis du kommer borti slike problemer kan du prøve å eksportere noen få planer om gangen.

Hold Ctrl- (eller Command-tasten på Mac) for å velge flere samtidig. OBS! Du bør kun laste ned planer som inneholder samme produkt samtidig, for å unngå kluss når kalken skal spres.

Legge til eget kalkingsmiddel

Legg til eget kalkingsmiddel via arbeidsregistreringen

For å legge til eget kalkingsmiddel så går du inn på arbeidsregistreringen, enten på mobiltelefon eller fanen øverst i webapplikasjonen.

Gå deretter til underfanen "Ny" og klikk på "Kalking". Du må velge minst et jorde (skifte) og så opprette et arbeidsredskap. Velg sentrifugalspreder (for granulert kalk) eller kalkvogn avhengig av hva slags middel du skal opprette. Trykk deretter "Ny..." til høyre for Innsatsfaktor.

Du må oppgi 1. og 5. års verdi for å kunne bruke kalken i beregninger. Disse verdiene får du av leverandøren, typiske verdier er mellom 20% og 60% avhengig av type. Du trenger ikke lagre denne arbeidsregistreringen, men du må gjerne opprette den som en planlagt (endre øverst til høyre) kalking.

Hvis du laster dialogen for å opprette kalking på nytt skal du nå se den nye kalktypen i listen med produkter.